Όροι χρήσης

Η PCU – Καραδήμας Γεώργιος, εφεξής καλούμενη PCU, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, συναλλαγών και επισκευών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, τόσο μέσα από τις ιστοσελίδες και τους δικτυακούς της τόπους όσο και από τα φυσικά και ηλεκτρονικά της καταστήματα. Οι συμβάσεις καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα

H PCU αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά Δεδομένα – Απόρρητο Συναλλαγών

Τα στοιχεία των πελατών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών τους θεωρούνται απόρρητα. Οι πελάτες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την PCU και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστίθενται της εταιρίας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Επίσης και με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.
Κατά τα λοιπά η PCU δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στην PCU χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, την προώθηση αγαθών και την ενημέρωση των πελατών. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης, επισκευής ή παροχής υπηρεσιών θα τηρούνται από την PCU. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

Γενικοί Όροι Συναλλαγών

Ο πελάτη βεβαιώνει ότι τα αναγραφόμενα στο παρόν παραστατικό στοιχεία πελάτη και τόπου προορισμού είναι απολύτως ακριβή.

Τα εμπορεύματα παραδίδονται από την PCU και μεταφέρονται για λογαριασμό, με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή και παραδίδονται επί του πεζοδρομίου στην έδρα ή το υποκατάστημα του αγοραστή. Τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της PCU μέχρι την πλήρη και οριστική τους εξόφληση.

Η παράδοση των εμπορευμάτων σε πρακτορείο μεταφορών/ταχυμεταφορών/ταχυδρομείο θεωρείται παράδοση στον πελάτη/παραλήπτη.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων και/ή η υπογραφή του παρόντος παραστατικού συνιστά αυτομάτως πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συναλλαγών.

Τα τιμολόγια εξοφλούνται μόνο με έντυπη απόδειξη της PCU ή με επώνυμη κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της PCU και θα αποδεικνύεται με το σχετικό παραστατικό κατάθεσης της τράπεζας. Η παραλαβή από την PCU συναλλαγματικών ή επιταγών δεν συνιστά εξόφληση των προϊόντων που ο πελάτης αγόρασε από την PCU. Εξόφληση θεωρείται μόνο η εμπρόθεσμη πληρωμή όλων των αξιόγραφων που ο πελάτης παρέδωσε στην PCU.

Καθυστέρηση πληρωμής πέραν της συμφωνηθείσας ημερομηνίας που αναγράφεται στην σχετική ένδειξη του παρόντος παραστατικού καθιστά ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές όλες γενικά τις απαιτήσεις της εταιρείας από τον πελάτη, ακόμη και αν προέρχονται από άλλη αιτία πέραν της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης από οποιαδήποτε αιτία πέραν του χρόνου που αναγράφεται στην σχετική ένδειξη του παραστατικού επί πιστώσει οφείλεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας.

Επιστροφές προϊόντων δεν γίνονται δεκτές εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στην Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προϊόν το οποίο την επιστροφή προς έκδοση πιστωτικού αποδέχεται η PCU, επιστρέφεται στην αρχική του συσκευασία ακριβώς στην κατάσταση που παρελήφθη, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση και πιστώνεται με την τρέχουσα τιμή πώλησης του προϊόντος.

Δεν παρέχεται η δυνατότητα υπαναχώρησης ή πίστωσης για συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από την PCU με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή για τις εργασίες στο χώρο της PCU εφόσον έχει ξεκινήσει η εκτέλεσή τους.

Αντικαταστάσεις ελαττωματικών εμπορευμάτων γίνονται μόνο εφόσον τα εμπορεύματα είναι στην αρχική τους συσκευασία και μετά από έλεγχο και έγκριση του τεχνικού τμήματος της PCU. Ελαττωματικά προϊόντα που καλύπτονται από εγγύηση και των οποίων έχει σταματήσει η κατασκευή πιστώνονται στην τρέχουσα αξία προϊόντων παρόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών με τα οποία και αντικαθίστανται κατόπιν συμφωνίας με τον αγοραστή.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αυτομάτως να ισχύει εάν η βλάβη των προϊόντων προέρχεται από υπαιτιότητα του αγοραστή ή αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι ταινίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίο αναγράφεται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.

Οι Πελάτες της PCU συναινούν εκ των προτέρων στην τήρηση των αναγραφομένων, στο παρόν, στοιχείων τους σε βάση δεδομένων, είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων, είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια την PCU ή μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί να διορίσει αυτή προκειμένου να διεκπεραιώσει τη διαχείριση των δεδομένων για κάθε σκοπό περιλαμβανομένης και της ενημέρωσης για τυχόν προωθητικές ενέργειες. Η διατήρηση των στοιχείων γίνεται βάσει του νόμου 2472/1997, για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».  Οι πελάτες της PCU διατηρούν τα δικαιώματα που απορρέουν από τον νόμο και ιδίως τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημερώσεως), 12 (δικαίωμα προσβάσεως) και 13 δικαίωμα αντιρρήσεως).

Όλα τα εκτυπωμένα έγγραφα ή ηλεκτρονικά έγγραφα (αρχεία pdf, email, fax κλπ) εκ του μηχανογραφικού συστήματος της PCU είναι έγκυρα και δεσμευτικά ακόμη και αν δεν φέρουν σφραγίδα ή/και υπογραφή με την προϋπόθεση ότι είναι αυθεντικά και δεν έχουν αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί.

Οι αναλυτικοί Όροι Συναλλαγών της PCU είναι διαθέσιμοι στον διαδικτυακό της τόπο www.pcu.gr

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα συναλλαγή αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Γενικοί Όροι Επισκευών

Ο πελάτη βεβαιώνει ότι τα αναγραφόμενα στο παρόν παραστατικό στοιχεία πελάτη και τόπου προορισμού είναι απολύτως ακριβή.

Η μεταφορά της συσκευής προς και από επισκευή γίνεται από τον αγοραστή ο οποίος φέρει και την ευθύνη της μεταφοράς της. Εάν η μεταφορά γίνει κατόπιν επιθυμίας του από την εταιρία μας, αυτή γίνεται για λογαριασμό του και επιβαρύνεται με έξοδα μεταφοράς. Η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.

Συσκευές που έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος/επισκευή παραμένουν στην PCU για έως 10 ημέρες από την, με οποιονδήποτε τρόπο, ειδοποίηση του πελάτη για την ολοκλήρωση της επισκευής/ελέγχου. Ο πελάτης υποχρεούται να μεριμνήσει άμεσα για την παραλαβή της συσκευής ειδάλλως θα επιβαρύνεται με έξοδα αποθήκευσης όπως ορίζεται στον τιμοκατάλογο της PCU.

Στην περίπτωση που το ως άνω χρονικό διάστημα παρέλθει άπρακτο και σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την πρώτη ειδοποίηση του πελάτη για την ανάληψη της συσκευής του, η συσκευή αυτή θα θεωρείται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ως εγκαταλελειμμένη. Η PCU θα έχει το δικαίωμα της με οποιοδήποτε τρόπο διάθεσης αυτής ή απαλλαγής της απ’ αυτή, με ή χωρίς αντάλλαγμα (αν υπάρξει τέτοιο θα καταπίπτει ως μίσθωμα φύλαξης και ποινική ρήτρα από τούδε συμφωνημένης υπέρ της PCU), χωρίς την παραμικρή αντίρρηση από τον πελάτη ή τη διατύπωση της όποιας αξίωσης για την απώλεια αυτής ή των δεδομένων αυτής, καθώς επίσης χωρίς καμία ευθύνη ή υποχρέωση της PCU προς τον Πελάτη (του πελάτη παρέχοντος δια της παρούσης σχετική ανέκκλητη εξουσιοδότηση προς την PCU).

Η επισκευή γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της PCU με την προσκόμιση της συσκευής κατά τις εργάσιμες ώρες. Τηρείται σειρά προτεραιότητας για όλες τις συσκευές προς επισκευή.

O πελάτης αποδέχεται ότι η συσκευή του έχει υποστεί φυσικές βλάβες ή/και δεν λειτουργεί φυσιολογικά. Η συσκευή επισκευάζεται για την αναγραφόμενη περιγραφή βλάβης. Τυχόν προβλήματα της συσκευής που δεν αναφέρονται και διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο, η PCU δε φέρει καμία ευθύνη και ενημερώνει τον πελάτη για το επιπλέον κόστος επισκευής.

Αναγνωρίζει επίσης, ότι λόγω της φύσεως των ηλεκτρονικών συσκευών και της βλάβης σε αυτές από πτώση, υγρά ή άλλη αιτία, μία νέα και διαφορετική βλάβη μπορεί να εμφανιστεί μετά την επισκευή της συσκευής του.

Η PCU δεν φέρει καμία ευθύνη για παράνομο λογισμικό ή άλλο υλικό στις υπό έλεγχο συσκευές.

Ο πελάτης αποδέχεται ότι η εγγύηση επισκευής της PCU καλύπτει μόνο το/τα ανταλλακτικό/α τα οποία επισκευάστηκαν ή αντικαταστάθηκαν στη συσκευή. Δηλώνει ότι απαλλάσσει την PCU από την ευθύνη οποιασδήποτε τυχόν βλάβης μπορεί να εμφανιστεί μετά την επισκευή της συσκευής ή στο μέλλον. Αναγνωρίζει επίσης ότι η εγγύηση αυτή δεν θα καλύψει νέα βλάβη η οποία προκλήθηκε μετά την αρχική επισκευή. Η εγγύηση της συσκευής παύει να ισχύει εάν αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί το αυτοκόλλητο εγγύησης που τοποθετείται στη συσκευή.

Ο πελάτης αναγνωρίζει επίσης ότι η εγγύηση αυτή δεν θα καλύψει νέα βλάβη λόγω νερού ή άλλου υγρού, σπασμένης οθόνης ή πίσω πλευράς της συσκευής του ή οποιασδήποτε άλλης μορφής βλάβης η οποία προκλήθηκε μετά την αρχική επισκευή.

Ο πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι μπορεί να παραλάβει την συσκευή του από την PCU μόνο προσκομίζοντας το απόκομμα –αποδεικτικό παραλαβής που του έχει δοθεί κατά την παράδοση της συσκευής. Για λόγους ασφαλείας αν δεν το προσκομίσει, αποδέχεται ότι η PCU μπορεί να αρνηθεί την παράδοση της συσκευής αν δεν αποδείξει ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος της.

Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της PCU. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην κυριότητά της.

Αντικαταστάσεις ελαττωματικών εμπορευμάτων γίνονται μόνο εφόσον τα εμπορεύματα είναι στην αρχική τους συσκευασία και μετά από έλεγχο και έγκριση του τεχνικού τμήματος της PCU. Ελαττωματικά προϊόντα που καλύπτονται από εγγύηση και των οποίων έχει σταματήσει η κατασκευή πιστώνονται στην τρέχουσα αξία προϊόντων παρόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών με τα οποία και αντικαθίστανται κατόπιν συμφωνίας με τον αγοραστή.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αυτομάτως να ισχύει εάν η βλάβη των προϊόντων προέρχεται από υπαιτιότητα του αγοραστή ή αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι ταινίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίο αναγράφεται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.

O πελάτης αποδέχεται ότι παραδίδοντας τη συσκευή του προς επισκευή στην PCU, ενδέχεται να καταπέσει η εγγύηση του κατασκευαστή της και ως εκ τούτου απαλλάσσει την PCU από την κατάπτωση της εγγύησης του κατασκευαστή της λόγω της επισκευής ή της απόπειρας επισκευής της συσκευής. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη ο οποίος με την αποδοχή των όρων έχει γίνει γνώστης αυτής της περίπτωσης.

Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης, η εταιρία απαλλάσσεται κάθε ευθύνης.

Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την επισκευή υπολογίζεται σε 1-10 εργάσιμες ημέρες .Η PCU δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν από έλλειψη ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή ή προμηθευτή, όγκου εργασίας κλπ.

Ο πελάτης με την παράδοση της συσκευής του στη PCU αποδέχεται ότι, εάν η συσκευή του δεν επανέλθει μετά την επισκευή ή παραμείνει κολλημένη σε κατάσταση ανάκτησης δεδομένων ή εάν η συσκευή του δεν ανακτήσει τις λειτουργίες της στο 100%, να του επιστραφεί στην κατάσταση που θα βρίσκεται εκείνη τη στιγμή, λόγω αδυναμίας επισκευής της.

Ο πελάτης ενημερώνεται για το κόστος επισκευής πριν την εκτέλεση εργασιών μόνο εφόσον αυτό υπερβαίνει το «Κόστος επισκευής που δεν απαιτείται έγκριση» όπως ορίζεται στον τιμοκατάλογο της PCU. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει τροποποίησή του κατά την παράδοση τη συσκευής.

Ο πελάτης αποδέχεται την «Ελάχιστη Χρέωση Ελέγχου» σε περίπτωση μη αποδοχής της επισκευής ή συσκευής που δεν επιδέχεται επισκευή, όπως ορίζεται από τον αντίστοιχο τιμοκατάλογο της PCU, η οποία αντιστοιχεί στον χρόνο που θα δαπανήσει ο τεχνικός προκειμένου να ελέγξει την συσκευή για να προσδιορίσει επακριβώς την βλάβη και το τελικό κόστος αυτής.

Πριν την παράδοση ενός Η/Υ για επισκευή ή πριν την πραγματοποίηση επίσκεψης τεχνικού στο χώρο του πελάτη, ο πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Ο πελάτης δηλώνει ότι απαλλάσσει την PCU από κάθε ευθύνη για την περίπτωση τυχόν απώλειας μέρους η και του συνόλου αυτών (δεδομένων και πληροφοριών). Η PCU δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι αποτελεί αποκλειστικά δική του ευθύνη η προηγούμενη αποθήκευση σε άλλη συσκευή ή υπολογιστή όλων των δεδομένων ή/και πληροφοριών που βρίσκονται στην προς επισκευή συσκευή, πριν την παραδώσει προς επισκευή

Δεν παρέχεται η δυνατότητα υπαναχώρησης ή πίστωσης για συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από την PCU με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή για τις εργασίες στο χώρο της PCU εφόσον έχει ξεκινήσει η εκτέλεσή τους.

Ο πελάτης αποδέχεται ότι το ανώτατο όριο αστικής ευθύνης της PCU που σχετίζεται με την επισκευή της συσκευής από αυτήν περιορίζεται στο συνολικό ποσό το οποίο κατέβαλε για την επισκευή αυτή και ουδεμία ευθύνη φέρει η PCU για έμμεσες ή άλλες βλάβες που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

Οι Πελάτες της PCU συναινούν εκ των προτέρων στην τήρηση των αναγραφομένων, στο παρόν, στοιχείων τους σε βάση δεδομένων, είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων, είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια την PCU ή μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί να διορίσει αυτή προκειμένου να διεκπεραιώσει τη διαχείριση των δεδομένων για κάθε σκοπό περιλαμβανομένης και της ενημέρωσης για τυχόν προωθητικές ενέργειες. Η διατήρηση των στοιχείων γίνεται βάσει του νόμου 2472/1997, για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».  Οι πελάτες της PCU διατηρούν τα δικαιώματα που απορρέουν από τον νόμο και ιδίως τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημερώσεως), 12 (δικαίωμα προσβάσεως) και 13 δικαίωμα αντιρρήσεως).

Όλα τα εκτυπωμένα έγγραφα ή ηλεκτρονικά έγγραφα (αρχεία pdf, email, fax κλπ) εκ του μηχανογραφικού συστήματος της PCU είναι έγκυρα και δεσμευτικά ακόμη και αν δεν φέρουν σφραγίδα ή/και υπογραφή με την προϋπόθεση ότι είναι αυθεντικά και δεν έχουν αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί.

Το παρόν συμπληρώνει τους «Γενικούς Όρους Συναλλαγών». Οι αναλυτικοί Όροι Επισκευών και Συναλλαγών της PCU είναι διαθέσιμοι στον διαδικτυακό της τόπο www.pcu.gr

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα συναλλαγή αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

CO.13.3.1.17